Bells

6" DH bell - light brilliant

DH-B6LB

7" DH bell - light brilliant

DH-B7LB

6.5" DH bell - light brilliant

DH-B65LB

6" DH bell - medium brilliant

DH-B6MB

6.5" DH bell - medium brilliant

DH-B65MB

7" DH bell - medium brilliant

DH-B7MB

7" DH bell - heavy brilliant

DH-B7HB

6"/ 150 mm Black Metal Bell cymbal Light

BM-B6L

6.5"/ 165 mm Black Metal Bell cymbal, Light

BM-B65L

7"/ 178 mm Black Metal Bell cymbal, Light

BM-B7L

6"/ 150 mm Black Metal Bell cymbal, Medium

BM-B6M

6.5"/ 165 mm Black Metal Bell cymbal, Medium

BM-B65M